Načítání...

Co poskytujeme veřejnosti?

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

Uznávajíce svobodu volby péče o vlastní zdraví každého člověka na vlastní odpovědnost a nebezpečí předem informujeme veřejnost následovně. Činíme tak s odkazem na bližší vymezení našich služeb a výrobků v informacích spotřebitelům na našich internetových stránkách na adrese https://filipinskylecitel.eu/.

A. Co poskytujeme veřejnosti?

 1. Poskytujeme přírodně léčitelské služby podle tradičního domorodého filipínského duchovního léčitelství, a to pomocí filipínského duchovního léčitele nadaného zvláštní osobní schopností duchovního prostřednictví (mediumitou) a majícího patřičné dovednosti, zkušenosti a praxi. Filipínský duchovní léčitel nepožívá žádné návykové ani jiné přírodní nebo uměle syntetizované látky navozující změněný stav vědomí, ve kterém zprostředkovává úkony péče zdraví. Žádné takové látky nepožívá ani klient.
 2. Filipínské duchovní léčitelství obsahuje tradiční vědění domorodých a místních společenství na filipínských ostrovech, odkud pramení. Ztělesňuje tradiční životní styl v péči o zdraví lidského ducha, duše, těla a mysli v daném obrazu světa. Tradiční vědění se týká zavedených duchovně prostřednických léčitelských postupů, které navazují na zvláštní osobní schopnosti duchovního léčitele, jeho dovednosti a zkušenosti. Domorodá a místní společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují toto léčitelství za součást svého nemateriálního kulturního dědictví, které se projevuje zejména ústní tradicí a vyjádřením, zvyklostmi a možnými obřady, schopnostmi, zkušenostmi a dovednostmi, jež se týkají lidského ducha, přírodních sil, jemné hmoty a duchovna a které jsou spojeny s tradičním, lidovým, léčitelstvím a zejména spiritualitou a pravdou víry.
 3. Služby jsou poskytovány ve snaze o duchovní a jemnohmotné navození zlepšení nebo zachování zdraví ducha, duše, těla a mysli. Služby se dobrodějně vyznačují metafyzickým prvkem, který je pro ně příznačný. Léčitelské služby se nemusí řídit pravidly vědy.
 4. Používány jsou následující tradiční léčitelské postupy, které jsou osvědčeny dlouhodobným používáním:
  a) medijní léčitelství, které spočívá v bezbolestném, při vědomí klienta prováděném, duchovně prostřednickém ručním úkonu duchovního léčitele na těle klienta při ztrátě malého množství vypuzené krve. Dochází k tomu v rámci materializace negativní energie, kdy psychické nečistoty, zátěže a bloky získávají materiální podobu. Děje se tak bez zanechání zranění, jizvy nebo jiného porušení integrity kůže a těla vůbec, bez použití nástrojů a bez znecitlivění. Tento úkon péče o zdraví je v současnosti příznačný pro filipínské duchovní léčitelství s jeho dlouhodobou tradicí. Rozum ani vůle duchovního léčitele, který je jen duchovně prostřednicky činný během svého krátkodobého stavu změněného vědomí, tu nehrají žádnou roli. Lidově bývá tento úkon péče o zdraví zván „duchovní chirurgie“,
  b) materializace ve smyslu látkového zhutnění a zhrubnutí jemně hmotného neduhu, přičemž může docházet k látkové přeměně (transmutaci) jemně hmotného neduhu v libovolný hrubě materiální předmět, který je odstranitelný. Tento postup souvisí s výše uvedeným medijním léčitelstvím a prolíná se s ním,
  c) léčivý magnetismus (životní magnetismus) pokládáním rukou za duchovně prostřednického využití výchvěvů a toků přírodní síly,
  d) fluidní léčba na dálku za duchovního prostřednictví,

a to jednotlivě, souhrně nebo kombinovaně podle okolností případu, mezi které patří individuální stav klienta či jeho přání nebo objednávka. Míra zpřístupněného toku přírodní síly se přirozeně odvíjí od individuálních potřeb klienta. Předávkování proto není možné. Služba trvá zruba 10 minut a je bezpečná.

Účinnost výše popsaných léčitelských postupů je vázána nejen na správnost postupu, ale i na postoj klienta, který má ve vlastním zájmu poskytnout součinnost vlastním přispěním (přípravou a následností), a to:
e) otevřením vlastního nitra („jemného“ ducha) bez „hrubě“ rozumového pochybování ke zprostředkovanému vlastnímu léčebnému příjmu toku přírodní síly nebo vroucí přání uzdravit se (vnitřním nastavením vlastního ducha). Zprostředkovaný tok přírodní síly lze přibližně připodobnit toku vody ve vodovodu z vodního zdroje. Na klientovovi závisí, zda a nakolik u sebe doma otevře vodní kohoutek k čerpání vody ke svému užitku,
f) mentální samoléčbou klienta, pracující zejména s uvědomováním a vlastní silnou a pevnou vůlí ke zdraví včetně udržitelnosti zlepšení nebo zachování zdraví, jakož i včetně vlastního uskutečnění nezbytných životních změn, aniž by klient upadl do „starých kolejí“. A to ve smyslu „o vlastním zdraví si rozhoduje každý sám“. Poskytované služby mají pomocnou, navozující, milosrdnou povahu.

 1. Klient může důvodně očekávat jen takovou léčitelskou službu, u které skýtáme záruky. Klient je o nich předem zpraven na našich veřejných internetových stránkách či jinak. Klient se má ve vlastním zájmu vyvarovat očekávání, vlastních představ, zázraku nebo čar či kouzel (magie) nebo jiných nepřirozeností či nepřiměřeností, které neodpovídají duchovnímu pojetí člověka a smyslu jeho bytí v obrazu světa, v němž je léčitelská služba milosrdně poskytována. Pro případ osobního zklamání vlastních očekávání (vlastních představ) klienta, neodpovídáme za ně. Každý může mít představy jakékoli o čemkoli a může v nich být čímkoli nebo kýmkoli ovlivněn. Naše odpovědnost se týká toho, za co skýtáme záruky a co jsme sami navodili jakožto důvodně očekávatelné od naší léčitelské služby.
 2. Přírodně léčitelské služby mohou být poskytovány i jako dobrovolný náboženský úkon nebo jinak obřadně nebo i s dobrovolnou společnou či individuální, vnitřně procítěnou, modlitbou za zdraví či s vnitřně vroucí prosbou o uzdravení, vyvinutými vlastní silou klienta, nebo s dobrovolným osobním požehnáním od duchovního léčitele či s dobrovolným žehnáním klientovy věci duchovním léčitelem. Děje se tak bez zřetele na klientovo náboženství, vyznání víry nebo stav bez vyznání či bezvěrectví. Účel tohoto postupu sleduje přispění k vlastnímu vnitřnímu nastavení klientova ducha (otevření nitra k léčebnému příjmu toku přírodní síly). Klient může být jakéhokoli světonázoru nebo náboženství. Své svědomí, víru nebo přesvědčení nemusí nijak projevit.
 3. Vedle toho poskytujeme individuální konzultační služby s českým duchovním průvodcem a pořádáme veřejné přednášky a podobné osvětové akce.
 4. Naše služby se v poměru ke klientovi řídí smluvním závazkem péče o zdraví (§ 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Klient může kdykoli odvolat svůj souhlas se zákrokem. Sledována je vysoká právní ochrana spotřebitele (klienta).

B. Co neposkytujeme veřejnosti?

 1. Neposkytujeme zdravotní služby. Nepoužíváme zdravotnické metody, zdravotnická zařízení a zdravotnické pracovníky.
 2. Neurčujeme diagnózu nemoci ani souvisících zdravotních problémů, a to ani po léčitelsku. Neposkytujeme léčitelskou službu po způsobu automatické kresby nebo tzv. rentgenových očí apod.
 3. Léčitelské služby na zvířatech v současné době neposkytujeme. Naše nabídka však může být v průběhu doby o ně rozšířena.
 4. Neposkytujeme masáže. Ani léčebné nebo léčebně rehabilitační, ani sportovní, rekondiční a regenerační.
 5. Tradiční filipínské masáže v současné době neposkytujeme. Naše nabídka však může být v průběhu doby o ně rozšříena.
 6. Neposkytujeme regenerační a rekondiční služby, např. parafinové zábaly apod.
 7. Neposkytujeme výživové služby. Ani léčebnou výživu nebo řízenou dietní výživu, ani výživové poradenství zdravé výživy či racionální výživy.
 8. Neposkytujeme bylinářské rady.
 9. V zájmu klienta a s jeho souhlasem však nabízíme součinnost poskytovatelům veškerých služeb, které sami neposkytujeme.
 10. Neprodáváme vyhrazené léčivé přípravky, prodejné mimo lékárny, výtěžky přírodních léčivých zdrojů nebo doplňky stravy, bylinné nebo ovocné čaje, balené minerální vody ani jiné potraviny apod. Naše nabídka však může být v průběhu doby rozšířena o prodej některých výrobků, a to i bez vazby na objednání nebo poskytnutí služby.

V Brně dne 3. prosince 2020

Pavel Filipovský, v. r.
předseda

error: Obsah je chráněn proti kopírování!