Načítání...

Informace spotřebitelům

Prodávající podnikatel,

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

který spotřebitelům poskytuje služby nebo prodává výrobky,

podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, předem sděluje následující údaje spotřebitelům:

Obsah

I. Služby nebo zboží

II. Reklamace a záruka

III. Smlouvy uzavírané distančním způsobem pomocí komunikačních prostředků na dálku a odstoupení od nich

IV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V. Evropská platforma pro řešení sporů on-line

VI. Stížnost orgánu státního dozoru

VII. Závěr ve prospěch spotřebitele

VIII.Příloha: Formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

I. Služby nebo zboží

a) služby

 1. Označení poskytovaných služeb a jejich vlastností, jakož i informace o cenách služeb, jsou sděleny zde: https://filipinskylecitel.eu. Vlastnosti léčitelských služeb, jakož i s nimi souvisící vlastnosti zvláštního, tj. požehnaného, zboží, mohou být spotřebitelsky pochopeny zejména pomocí intuitivního nebo obrazně či podobensko-názorného myšlení, včetně dostupných poznatků tradičního vědění, nežli myšlením založeným jen na logicko-vyvozujícím usuzování či jen na rozumových pojmech nebo soustavách. Vystižení vlastností služeb nebo zvláštního zboží racionálně-právně pojmovým myšlením proto může být z povahy věci zjednodušené sledujíc snahu o racionálně sdělitelné přiblížení se povaze služby a její metafyzické podstatě. Podobně tomu bývá u pastorální medicíny, resp. u duchovní péče, nebo i v některých jiných oborech léčitelských služeb. Postupy, které jsou podobné filipínskému duchovnímu léčitelství, popř. i jeho křesťanskému pojetí, jsou známy z některých jiných zemí v minulosti nebo současnosti; např. z Brazílie, popř. z různých zemí světa, pokud jde o prastaré, stále však udržované, tradiční praktiky využívající duchovní pomoci.
 2. Není v možnostech podnikatele, aby podstatnou měrou ovlivnil, resp. změnil převažující stav západního obecného vědomí (a vědění). To znamená ani hlavní myšlenkový rámec současné západní přírodovědy, který je převážně redukcionisticky založen na zjednodušeně materialistické filozofii bytí a na vědeckém, tj. materialistickém, světovém názoru včetně vědeckého ateismu rozumově vázaném na pozemskost v pojetí hrubé hmotnosti. A to i ve spojení s ateismem, agnosticismem nebo apateismem (lhostejností). Takovému myšlenkovému přístupu může být cizí (jinorodé) celostní (celistvé) pojetí člověka v rovině duchovní, duševní a tělesné, jakož i víceúrovňové bytí, a to i bez ohledu na společenská náboženství. Převažující přístup ovšem neskýtá nástroje přinejmenším úplného a dostatečného poznání všech reálně existujících jevů, včetně zjevně existujících i vědecky popsatelných fyzikálních jevů, souvisících s podnikatelovými službami nebo výrobky. Pomocí dílčího materialistického přístupu tzv. silné přírodovědecké objektivity lze – již se zřetelem na význam subjektivity v tradičním filipínském duchovním léčitelství – zkoumat jen vnější, měřitelné, projevy. Poznání těchto pouze dílčích projevů samo o sobě nedovoluje učinit jistotný komplexní závěr; tedy ani závěr negativní. Podobně jako například lásku jakožto kvalitativní jev niterného světa nelze komplexně zhodnotit (učinit o ní úplný závěr) pouze podle měřitelných (přírodovědecky zjistitelných) hormonálních projevů v těle. Usuzovat na ni lze spíše jen nepřímo, a to i možnými vnějšími projevy, pokud by vůbec nastaly a byly průkazné. Rozumně však nikdo nepochybuje, že láska je.
 3. Tradiční filipínské duchovní léčitelské služby jsou určeny lidem zdravým i nemocným bez ohledu na to, zda a nakolik se sami cítí zdraví nebo nemocní. Obsah těchto služeb spočívá nejen v léčbě (terapii) neduhů po léčitelsku, ale též v jejich prevenci stejným způsobem, jakož i v podpoře (udržení) zdraví tímto způsobem (zlepšení nebo zachování zdraví).
 4. Je věcí spotřebitele, jeho vlastním osobním zájmem, chce-li být zdráv na duchu, duši a tělu neboli zářit zdravím. Léčitelské služby jsou v souladu s vyrovnáním braní a dávání poskytovány úplatně včetně slev nabízených podle zásad lidskosti. Podobně úplatně tomu bývá u jiných služeb, resp. činností taktéž založených na využívání nadání zvláštní osobní schopností, např. nadání k umělecké, technické či vědecké tvorbě (schopností tvořivosti), resp. i jiného nadání (i jiné osobní schopnosti), vedle nadání léčivostí (schopností léčitelskou). Potřeby živobytí, aniž by došlo ke stavu hmotné nouze, a úhrad nákladů jsou všeobecně lidské a odpovídají obecně uznávané zásadě slušnosti. Úplatnost plnění závazku péče o zdraví není nijak zastírána ani obcházena dary či příspěvky, sbírkami, dobrovolným vstupným
 5. Účel služeb, sledující Pravdu a Lásku s pokorou před Zdrojem síly, je s dobrým úmyslem a poctivostí zacílen na společensky prospěšné (nikoli společensky škodlivé) zlepšení nebo zachování individuálního duchovního, duševního nebo tělesného zdraví či dobré pohody včetně dobrého emočního rozpoložení, rekondici nebo regeneraci sil, podporu zdraví, jakož i zlepšení prožívání nemoci či nepohody anebo povzbuzení vlastních sebeuzdravujících duchovních, duševních a tělesných sil spotřebitelova organismu včetně síly vědomí ducha.
 6. Služby jsou dobrodějně založeny na pomoci lidem, aby zářili zdravím, na důvěře, poctivosti, názorové pluralitě ve společnosti a na snášenlivosti, jakož i na kulturní, náboženské a národní rozmanitosti a na zákonem uznaném ctění svobodného rozhodnutí každého člověka žít podle svého (§ 81 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku). Podnikatel respektuje spotřebitelova přirozená práva, uznaná zákonem, spjatá s jeho osobností, jakož i jeho další práva. Podnikatel respektuje svobodnou změnu spotřebitelova přesvědčení včetně možného odvolání souhlasu s úkonem péče o zdraví.
 7. Léčitelské služby jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem (kodexem chování) podnikatele (etickým kodexem filipínského duchovního léčitelství), kterým podnikatel sám sebe zavázal, a který zpřístupnil zde: https://filipinskylecitel.eu. Etický kodex se přiměřeně vztahuje na služby sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, poskytované podnikatelem, a na prodej zboží, zejména energeticky nabitého zboží (esoterické zboží).
 8. Filipínský duchovní léčitel je oficiálně statisticky zařazen jako „duchovní léčitel – 3413“ v podskupině „3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech“ podle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), sděl. č. 206/2010 Sb., v pozdějším znění.
 9. Nedotčena zůstává spotřebitelova možnost čerpání zdravotních služeb včetně léčebných a léčebně rehabilitačních masáží nebo používání zdravotnických prostředků, užívání léčivých přípravků či výtažků přírodních léčivých zdrojů, potravin pro zvláštní lékařské účely, doplňků stravy nebo čerpání sociálních služeb, jiných léčitelských služeb, služeb rozvoje osobnosti či dalších služeb anebo duchovní péče podle své volby.
 10. Podstata určení služby, bezbolestně prováděné při plném vědomí spotřebitele, je duchovní (lidského ducha zohledňující), resp. jemnohmotné povahy. Vychází z předpokladu trojnosti lidské bytosti a lidské síly, a to citově-duchovní, duševní včetně síly myšlenkové a síly tělesné, jakož i z předpokladu jemného osobního záření každého člověka i záření hmoty. Základ spočívá v pojetí člověka jako osobité soustavy záření, a to duchovního, duševního i podvědomého a tělesného. Porucha lidského zdraví je brána za poruchu záření; např. v podobě poruchy celistvosti „aury“, tj. prstence souhrnného lidského vyzařování kolem fyzického (pozemského) těla, i bez ohledu na náboženské pojetí svatozáře. Zároveň podstata služby vychází z obrazu světa založeného na existenci na lidské vůli nezávislého přirozeného působení živoucí síly (věčné energie v obecném smyslu jakožto součásti vnějšího světa), jejího Zdroje a možného zpřístupňování a využívání jejích toků ku pomoci. Ke zpřístupňování dochází po způsobu léčivého magnetismu (součásti jemného záření). Používán je i další, tzv. krvavý, způsob tradičního filipínského duchovního léčitelství. Sama zpřístupňovaně působící věčná živoucí síla je metafyzické povahy, zkoumatelné jen stejnorodými smysly, a původu včetně jejího záření, výchvěvů proudů či toků (vibrací) a působících vlivů; tzn. i bez vědecky známé nebo stanovitelné fyzikální veličiny a její míry (fyzikální jednotky). Stejně tak i bez vědecky či odborně stanovitelného expozičního nebo hygienického limitu vibrací rázu metafyzického. Potřebná míra zpřístupněné energie v jemnohmotném smyslu se přirozeně odvíjí od individuálních přirozených potřeb jednotlivého spotřebitele na jeho duchu, duši a tělu. Předávkování proto není možné.
 11. V právním smyslu se u věčné živoucí síly (přírodní síly) jedná o hodnotu bez pána (bez vlastníka) a zároveň o přirozený veřejný statek určený k obecnému užívání kýmkoli, kdo je osobně schopen přijmout léčivé působení této přírodní síly anebo jeho přijetí osobně zpřístupnit jinému. Nejedná se o ovladatelnou přírodní sílu, například vyrobitelnou, se kterou se obchoduje (energii v právním smyslu). Věčná přírodní síla není nijak zuživatelná. Živoucí síla z těchto důvodů nemůže být předmětem vlastnického práva ani jiných majetkových práv některé osoby. Obchodovat lze jen s osobním úkonem zpřístupnění působení této přírodní síly jakožto se službou (výkonem) jako je tomu při plnění smluvního závazku mezi podnikatelem a spotřebitelem. A to na rozdíl například od ovladatelného a obchodovatelného, resp. i zužitkovatelného zemního plynu, který lze obchodně (a právně) nabýt do vlastnictví například k vytápění domu tepelnou energií.
 12. Podobně se v evropské a české technické normalizaci uplatňuje bioenergetický vzorec jako jeden z osteopatických vzorců podle Světové zdravotnické organizace (WHO), (ČSN EN 16686 Poskytování osteopatické zdravotní péče, leden 2016). Rovněž podobně, pokud jde o toky záření, je založeno povolání proutkaře v Národní soustavě povolání a detekce anomálií zemské kůry v Národní soustavě kvalifikací za účelem osvědčení profesní kvalifikace podle předpisu. Taktéž lze podobně zmínit přenosy jemnohmotných esencí květů v celostním přístupu ke klientům, které souvisí s povoláním aromaterapeuta v Národní soustavě povolání a s aromaterapeutem v Národní soustavě kvalifikací za účelem osvědčení profesní kvalifikace podle předpisu. Podobně byla, pokud jde o teorii o drahách, tj. o teorii o tocích záření, resp. o principy tradiční čínské medicíny, v letech 2017 až 2018 předpisy stanovena činnost zdravotnických pracovníků v nelékařských zdravotnických povoláních terapeuta tradiční čínské medicíny nebo specialisty tradiční čínské medicíny včetně katalogu prací ve veřejných službách a správě, jakož i činnost ve dvou oborech zdravotních služeb. V současnosti je na tocích záření jemnohmotné energie u nás stále, již dlouhodobě podobně, založena akupunktura a podobné techniky zdravotních služeb. Dráhy (meridiány) podle tradiční čínské medicíny nejsou biologickými strukturami fyzického těla. Na podkladě tradičního vědění, teorie a empirie plynoucí z dlouhodobé zkušenosti s využíváním, se jedná o tzv. bioplazmatické útvary „jemného“ těla, jež mají tzv. informačně-energetický význam odpovídající povaze a významu tohoto těla lidského ducha. Homeopatické přípravky, které jsou právně považovány za léčivé přípravky a zavedeně jsou léta používány i ve zdravotních službách, jsou rovněž podobně tak založeny na působení jemnohmotné (vitální) síly. Působení homeopatických přípravků, jež nepůsobí na pacientovo hmotné tělo, nespočívá v chemickém obsahu látek, pročež mohou být homeopaticky zředěny i tak, že v nich neexistuje ani molekula původní látky. (V evropské a české technické normalizaci lze odkázat na ČSN EN 16872 Služby lékařů s doplňující odbornou kvalifikací v homeopatii (MDQH) – Požadavky na lékaře s doplňující odbornou kvalifikací v homeopatii. Dále lze odkázat na úřední lékopisy.)
 13. Povaha služby, založené na osobním prožívání včetně niterného stavu, spočívá ve využití tzv. magnetismu léčitelova těla nebo léčitelovy schopnosti zpřístupnit, zrakem nebo jinými hrubohmotnými smysly nevnímatelné, proudy záření z jemnohmotnosti a jejich výchvěvy či kmity (schopnosti být jejich prostředníkem), a to ve snaze o příznivý účinek přenosu vibrací u spotřebitele. Jedná se o snahu o léčbu především příčiny neduhu, a to i duchovní. Anebo se jedná o službu spočívající ve filipínském masérství s použitím tradičních technik sportovní nebo rekondiční a regenerační masáže. Děje se tak využitím vyzáření zvláštní osobní schopnosti (nadání léčivosti), jakož i dovednosti a zkušenosti, filipínského duchovního léčitele či masérské dovednosti a zkušenosti tradičního filipínského maséra, jako fyzických osob použitých podnikatelem. Vyloučena není kombinace obojího. Zvláštní osobní schopnost filipínského duchovního léčitele může spočívat v jeho schopnosti být pozemským nástrojem dobra (milosrdenství) z jemnější části světa za účelem blahodárného zákroku. A to i s využitím spotřebitelovy důvěry, motivace a spotřebitelovy osobní schopnosti přiměřeného duševního a tělesného uvolnění se (osobnostního naladění, resp. dočasného odevzdání se), tj. osobní součinnosti, k příjmu (prožití) toku síly bez odporu a k navození samovolného léčebného nebo zdraví zachovávajícího procesu. Míra příznivého působení na spotřebitele tak může být u jednotlivých spotřebitelů (ošetřovaných) odlišná, a to i při stejné nebo podobné službě anebo při jejím opakování či pokračování. Míra senzibility spotřebitelů (i jiných lidí) bývá rozdílná. Léčitelská služba pracuje zejména s kvalitativními znaky. Podnikatel však nepoužívá techniku vemlouvání (sugesce) ani hypnózu. Spotřebitel není vystaven nebezpečí hypnózy. Podnikatel ani neuvádí spotřebitele do stavu transu nebo stavu podobného. Po spotřebiteli není vyžadováno soběvemlouvání (autosugesce) nebo sebeuvedení do stavu transu či podobného stavu, a to ani zvláštním dýcháním apod. Služba nevyužívá změněný stav vědomí spotřebitele ani k němu nesměřuje. Službu lze poskytovat i zvířatům podle možností podnikatele. Taková služba musí být výslovně uvedena v aktuální nabídce na webových stránkách.
 14. Mechanismus působení léčitelské služby prostřednictvím osoby tradičního filipínského duchovního léčitele má z pohledu převažujícího současného západního společenského hlediska esoterickou, resp. vůbec metafyzickou, povahu. Týká se transcendence, která pojmově přesahuje hrubě smyslovou skutečnost a s ní spojené rozumové poznání, tedy i přírodovědeckost. Východisko spočívá v jednotném a zároveň víceúrovňovém bytí a v jeho smysluplném řádu (přírodních zákonech). Povaha služby je přístupna veřejnosti k rozumovému poznání natolik, nakolik to sama transcendentní, tj. nadrozumová, povaha umožňuje. Ve „zbytku“, který je ovšem zásadní a podstatný, se jedná o nadrozumové (mimorozumové) duchovně-citové poznání, a to i ve spojení se zjevením. Podobně tomu je alespoň částečně v pastorální medicíně. Dále, co se týče hmotně jemnějšího přesahu hrubě materiální úrovně, podobně tomu je v hermetických lékařstvích, a to i evropských, nebo v alchymii. V léčitelské službě po způsobu tradičního filipínského duchovního léčitelství jsou používány zejména nadrozumové postupy (metody) rázu duchovního jako je metoda vyššího (transcendentálního) napojení a vedení, postup inspirativní a intuitivní spolu s metodou usebrání (meditativního vhledu, nazření). Vše z toho povahově předurčuje jen přibližný výsledek každého jednoznačného racionálního definování tohoto mechanismu, rázu jemnohmotného, resp. duchovního, s výraznou rolí subjektů (intrasubjektivity) a transcendence včetně významu víceúrovňového bytí a záření ducha (podstaty člověka). Mechanismus působení se týká kvalitativních znaků vnitřního rázu a lidské individuality ve smysluplném řádu bytí víceúrovňového světa včetně různých druhů materiálna (povahy hmoty), jakož i ve využití silového působení tohoto řádu (přirozených zákonů příznačných pro všechny úrovně bytí). Mechanismus působení pracuje i s přirozeně přivozeným změněným stavem vědomí (vhledově meditativním stavem) léčitele (prostředníka, média) jakožto fyziologickým (nikoli patologickým) stavem ovlivňujícím léčitelovu rozpoznávací nebo ovládací schopnost při úkonu. Obraz světa, včetně světonázoru, na kterém je mechanismus založen, jakož i postoj a chování z toho pramenící, patří mezi prastaré, tisícileté, kulturní a náboženské pravdy napříč světadíly. Při úkonu péče o duchovní, duševní a tělesné zdraví s využitím na lidech nezávislého působení přírodní síly dochází – skrze léčitelovo nadání zvláštní osobní schopností otevření se dočasnému vyššímu napojení bez ohledu na hrubě smyslové vnímání, vědomí a účast rozumu – k bleskovému, intuitivnímu, nazření (vnuknutí) vědění (vhledu). Tento vhled se týká zdravotních potřeb podle individuality spotřebitele. Dále dochází k využití působení přírodní síly a zároveň k čerpání síly duchovní ochrany z vyšší, jemnější, části světa. V naznačených pojetích bývá předpokládána duchovní pomoc z jemnější části světa, tj. od duchovních léčitelů v metafyzickém, tzn. v pravém, slova smyslu. Děje se tak i bez zřetele na různé i odlišné (anebo naopak podobné) vnější společenské podoby, označení a projevy včetně uctívání (kultů) pomáhajících zesnulých předků či jiných pomocníků (dobrých duchů) anebo obřadů (rituálů), teologií nebo filozofií, jakož i bez ohledu na některé odlišnosti, zvláštnosti, v používaných postupech (technikách), jak se obojí ve světě vyskytuje. Filipínské duchovní léčitelství je tamně známo v různých projevech z doby předkoloniální a předkřesťanské; tzn. před zanesením hispánsko-katolické kultury do tamějšího odlišného prostředí. Pokud jde o náboženskou víru, současní praktici tradičního filipínského duchovního léčitelství se hlásí ke křesťanství. Pravda náboženské víry tu je křesťanská. Léčitelé mohou být stoupenci křesťanského spiritismu. Ten je na Filipínách institucionálně rozšířen od počátku 20. století, přičemž se vyskytuje i jinde ve světě, a to i jako součást širší mediumní kultury. Může se též jednat o poznatkové začlenění, jinak nábožensky cizích, prvků do křesťanství (náboženský synkretismus). Křesťansky odkazováno bývá na působení Ducha svatého. Svou roli sehrává osobní zkušenost s transcendentnem. Tato zkušenost vyvěrá z vnitřního prožití a vůbec z vnitřního (niterného) života se svými city, myšlenkami a jejich silami, tlakem svědomí, v duchu viděnými obrazy apod., který je světem sám pro sebe, s jemnohmotnými projevy. Dále zkušenost vyplývá z cíleného nebo řízeného pozorování vnějších projevů, resp. následků, (empirie). Zvláštní náboženskou důležitost má dar (charisma) uzdravování a jeho uplatňování lidem ku pomoci. Mediumitu však nelze zkoumat nástroji, které neodpovídají její jemnohmotné povaze a jejímu druhu, leč tak lze činit zejména pomocí vlastního jemného těla, resp. prostřednictvím vyciťování svého ducha. Poskytovaná služba, vedena zásadou obezřetnosti, poznatkově vychází přinejmenším z pravděpodobnosti existence jinohmotného (vedle duchovního) světa, který lze alespoň tušit na základě různých všímatelných dějů ve světě, aniž by jej ale bylo lze hrubými smysly vnímat. A to i bez ohledu na různá přání, jak by mělo lidské bytí, resp. život, vypadat; např. z důvodu odmítání prastaré představy, resp. zjevení o duchovní odpovědnosti za skutky, slova nebo myšlenky mající svého druhu hmotnou povahu.
 15. Je ve vlastním osobním zájmu spotřebitele přistupovat k nabídce služeb, zkoumat ji nebo ji i příjímat s otevřenou myslí, věcně, bez předsudků a bez ovlivnění veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky. Každý sám může bezpečně získat vlastní životní zkušenost. A to i bez ohledu na to, zda a nakolik by se snad jednalo o jev v místě a čase kulturně-společensky neobvyklý nebo výjimečný či nepravidelný (anomální). Nikoli ale abnormální nebo zdravotně dysfunkční z hlediska lidského ducha, duše a těla.
 16. Spotřebitel může důvodně očekávat pouze takovou službu, u které podnikatel skýtá záruky, o jejichž druhu a rozsahu je spotřebitel zde předem zpraven. Spotřebitel se má ve vlastním zájmu vyvarovat očekávání (vlastních představ) zázraku anebo čar či kouzel (magie) nebo jiných nepřirozeností či nepřiměřeností, které neodpovídají duchovnímu pojetí člověka a jeho bytí v obrazu světa, v němž je služba poskytována, jeho povaze a zákonitostem, jakož ani spotřebitelovu individuálnímu zdravotnímu stavu; např. stádiu nemoci. Podnikatel neodpovídá za eventuální spotřebitelovo osobní zklamání vlastního očekávání (vlastních představ), aniž by se jednalo o důvodné očekávání navozené podnikatelem. Vzhledem k individuálním okolnostem nemůže spotřebitel předem očekávat, zda bude pro jeho stav dostatečný jednorázový úkon, anebo více opakovaných, pokračujících, navazujících či jinak souvisících úkonů, aniž by ovšem k nim byl jakkoli, přímo či nepřímo, nucen. Účinek úkonu se dostavuje na fyzické tělo až po určité době. Podobně tomu bývá i obráceně, když psychická zátěž se za určitých okolností projeví tělesným (organickým) onemocněním až po nějaké době.
 17. Součástí všestranné léčitelské služby je propojení magnetického léčení (životního magnetismu) s duchovním (spirituálním) léčením, kdy se osoba fillipínského duchovního léčitele stává průplavem toku přírodní síly z jemnějších oblastí bytí. Současně tento člověk působí jako svého druhu přeměňovač (transformátor) v metafyzickém smyslu, který přeměňuje toky přírodní síly s vyšším napětím na nižší, aby spotřebitel mohl bez újmy přijmout tok přírodní síly tak, jak jej individuálně potřebuje ke svému osobnímu prospěchu. Coby transformační místa slouží jemně energetická, silová, centra („čakry“) spotřebitele. Filipínský duchovní léčitel rozvádí přírodní sílu do špiček svých prstů. Odtud je její působení cíleně namířeno na části těla spotřebitele. Podobně, ovšem přístrojově, tomu je například u laserových paprsků používaných pomocí zdravotnických prostředků ve zdravotních službách. Liší se však využitá přírodní síla i způsob použití. Další nedílná součást všestranné léčitelské služby spočívá v propojení dvou výše uvedených postupů, tj. a) magnetické léčby životním magnetismem léčitele a b) duchovní léčby prostřednictvím léčitele, s třetím postupem, a to c) mentální samoléčbou spotřebitele, která pracuje například s uvědomováním aj.
 18. Dosažení výsledku služby nebo jeho udržení u konkrétního spotřebitele je odvislé nejen od výše uvedené součinnosti spotřebitele, ale též od možné spotřebitelovy další, následné, činnosti, a to i dlouhodobé, resp. trvalé; např. od budoucí změny jeho myšlení nebo chování (vnitřní a vnější zlepšení, vlastní polepšení, obrácení se). A to podle okolností jednotlivých případů včetně individualit spotřebitelů jako je pozitivní myšlení bez tíhy „černých myšlenek“, změna životosprávy, prostředí nebo celého způsobu života, udržení silné vůle nebo posílení slabé vůle, oproštění se od neřestí, zlozvyků, slabostí, pokřivených pocitů (negativních emocí včetně nedůvěry nebo nenávisti), od zneužívání pudů, od sklonů či závislostí jakéhokoli druhu, od tvrdohlavosti, pouze hrubého materialismu apod. (špatných vlastností). Podstatný je vědomý nebo i nevědomý dobrý postoj spotřebitele a jeho životní motivace v řádu bytí, jakož i jeho citové (duchovní) prožívání a chtění (silná vůle) se jím v životě řídit ke svému prospěchu. Aniž by spotřebitel sklouzl do „starých kolejí“. Význam proto sehrává i duchovně vědomá síla vlastní dobré vůle s tlakovým účinkem na sebe sama, jakož i hlas svědomí.
 19. Z výše uvedených důvodů se z hlediska podnikatele jedná o a) skýtání zaručené pravosti postupu (pravou oborovou praktiku), b) skýtání zaručené správnosti postupu (oborovou praktiku podle příslušných pravidel) a o c) skytání zaručené bezpečnosti postupu (bezpečnou oborovou praktiku), a to ve snaze o dosažení výsledku. Avšak půjde o podmíněnou účinnost služby, resp. o výsledek zákroku podmíněný též vědomým i nevědomým dobrým postojem, motivací, myšlením a chováním, včetně dobrého životního odhodlání, dobrého předsevzetí, sebeovládání a chtění (silné vůle), na straně spotřebitele (spotřebitelským postojem podmíněná dosažitelnost a udržitelnost účinnosti služby). Podobně tomu bývá ve zdravotních službách na trhu zejména v oborech psychoterapie, adiktologie nebo psychosomatiky, popř. psychiatrie, dílem i rehabilitačního lékařství, fyzioterapie, masérství ve zdravotnictví apod.
 20. Tradiční výraz léčivá magnetoterapie je použit ve výše uvedeném metafyzickém smyslu zpřístupnění příjmu toku (kmitů, chvění) záření spotřebiteli. Nejedná se o magnetoterapii pomocí zdravotnického prostředku (přístroje), která by spadala do „fyzikální terapie II“ jakožto zdravotního výkonu s bodovou hodnotou pro účely úhrad zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění. Rovněž tak nejde o použití magnetu k vynětí cizího tělesa z bulbu jakožto zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nejedná se o magnetismus ve fyzikálním smyslu. Magnetismem se rozumí duchovní přitažlivost. Pokud je u tradičního filipínského duchovního léčitelství používán výraz „psychic surgery“ nebo výraz podobný, nejedná se o psychochirurgický výkon podle zákona o specifických zdravotních službách. Jestliže jsou používány výrazy „záření“ nebo „vibrace“, nejedná se o záření nebo vibrace v právním smyslu příslušných předpisů. Je-li používáno slovo „operace“, nejedná se o chirurgický výkon ve smyslu zdravotnického práva.
 21. Léčitelská služba spočívá též v žehnání věci podnikatelem prostřednictvím filipínského duchovního léčitele; viz dále u zboží. I zde se jedná o osobní zpřístupnění toku přírodní síly. Používána takto může být i svěcená voda mající nejen obřadní význam.
 22. Služby péče o zdraví nejsou podnikatelem poskytovány spotřebiteli pro zábavu nebo k ukojení zvědavosti či k upoutání pozornosti ani k jiným, nežli zde uvedeným osobním účelům spotřebitele, týkajícím se jeho vlastního duchovního, duševního a tělesného zdraví nebo pohody v jeho vlastním osobním zájmu. Kouzelnické triky ani jiné varietní nebo podobné kousky či divadelní postupy (vytváření mylných vjemů, iluzí) nejsou používány. Zákroky nejsou zveličovány ani brány s nadsázkou. Nejedná se o klamavá konání (ani vedená dobrým úmyslem typu „milosrdné lži“ nebo jako neúčinný, postup, látka nebo prostředek typu placebo apod.), a to již s ohledem na možnou zvlášť zranitelnou skupinu spotřebitelů z důvodu jejich duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti.
 23. Podnikatel při poskytování služeb péče o zdraví nepoužívá neúčinné, pouze kontrolní, látky, prostředky nebo postupy (placebo). Nejedná se ani o klinické hodnocení léčiv, klinické hodnocení zdravotnických prostředků, ověřování nových zdravotnických metod či o zdravotní výzkum, ani o některé placebem kontrolované zdravotní výkony (zkoušky) v alergologii a klinické imunologii při zdravotních službách.
 24. Podnikatel při poskytování léčitelských služeb prostřednictvím filipínského duchovního léčitele nepoužívá žádné pomůcky, vyjma zdravotnických prostředků jako je lehátko, jednorázová podložka nebo zdravotnické prostředky dezinfekční. Vzhledem k metafyzické povaze úkonu, resp. požívání jemné ochrany, léčitel nepoužívá ani chirurgické nástroje či chirurgické rukavice, ani anestezii, znecitlivění, a sterilizaci. Nejedná se o zdravotní služby. Oproti tradičnímu brazilskému duchovnímu léčitelství nejsou zde používány ani nože, nůžky či jiné, a přitom běžné, podobné nástroje. Při poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží podnikatel používá k tomu určené nebo běžně používané pomůcky.
 25. Filipínský duchovní léčitel nebo masér je držitelem zdravotního průkazu a má znalosti k ochraně veřejného zdraví podle předpisu. Zásady osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných jsou stanoveny předpisem.
 26. Filipínský duchovní léčitel nepožívá žádné návykové ani jiné přírodní nebo uměle syntetizované látky navozující změněný stav jeho vědomí (vhledově meditativní stav), ve kterém provádí léčebný úkon.
 27. Podnikatelem použitý filipínský duchovní léčitel nevykonává lékařské ani nelékařské zdravotnické povolání. Provozovna (prostor), ve které podnikatel poskytuje služby, není zdravotnickým zařízením. Nejsou používány zdravotnické metody a nejedná se ani o medicínské postupy, které by byly v místě a času uznávány podstatnou částí zdravotnické obce v určitém oboru, ani o jiné zdravotnické profesní standardy.
 28. Služby péče o zdraví, které podnikatel poskytuje spotřebiteli prostřednictvím filipínských fyzických osob, jsou podnikatelem poskytovány pomocí tlumočníka nebo překladatele z jazyka českého do jazyka anglického. Spotřebitel není povinen znát cizí jazyk nebo jím psát či hovořit.
 29. Služby mohou být poskytovány jako náboženský úkon nebo jinak obřadně nebo i s dobrovolnou hromadnou či individuální modlitbou za zdraví či s prosbou za uzdravení (vyvinutou vlastní silou) nebo s osobním požehnáním filipínského duchovního léčitele, a to bez zřetele na určité náboženství, vyznání víry nebo stav bez vyznání či bezvěrectví. Spotřebitel se nemusí modlitby nebo prosby či požehnání účastnit. Součinnost sebeuvolněním může spotřebitel provést i jinak. Vhodná je spotřebitelova předchozí individuální upřímná zpověď či upřímný sebezpyt v podobě podle vůle spotřebitele. Podnikatelem použitý filipínský duchovní léčitel může být přímo nebo nepřímo vyslán ke své duchovní činnosti (duchovní misi) křesťanskou náboženskou společností nebo podobnou právnickou osobou sídlící na Filipínách a založenou podle filipínského práva či být s ní jinak spjat. Spotřebitel může být bez rozdílu jakéhokoli světového názoru nebo náboženství, vyznání víry nebo být bez vyznání či bezvěrcem, aniž by své svědomí, víru nebo přesvědčení či názor měl projevit [rovnoprávné zacházení a respektování v duchu lidskosti (bratrství)].
 30. Poskytování léčitelské služby obvykle trvá zhruba do 10 minut. Může se však časově lišit podle individuality spotřebitele. Podle stejného individuálního hlediska lze posoudit možné opakování zákroku nebo následný jiný zákrok po přiměřené, obvykle alespoň hodinové, přestávce na oddech spotřebitele. Provádění masáží běžně trvá podle druhu a doby zvolené masáže. Poskytování obou služeb je bezpečné, bezbolestné a nezanechává jizvy ani žádné jiné trvalé nebo dlouhodobé následky. Může však být spojeno s krátkodobou nepohodou způsobenou cizím dotekem těla nebo jeho části, která je však přiměřená povaze služeb a rozumně očekávatelná u praktik tohoto druhu včetně použitých masážních technik.
 31. Vlastnosti služby, jakož i zvláštní osobní schopnosti spojené s jejím poskytováním, jsou na základě tradičního vědění opřeny o důvěru v pravdu nebo o přesvědčení o pravdě (důvěru a vědění), jakož i o získanou zkušenost (poznatek) z dlouhodobého používání (tradice) nebo o dobrou zavedenost. Dostupné poznatky vycházejí též ze zjevení a zliterárních zdrojů. Od těchto skutečností, vedle osobní zkušenosti, se odvíjí věrohodnost léčitelské služby. A to vše světonázorově a nábožensky svobodně i bez ohledu na v současnosti dostupný světový stav poznání duchovna nebo poznání povahy hmoty, všech jejích skupenství a přeměn vlastností či druhů (i transmutací), včetně chladného plazmatu, anebo bez ohledu na roli subjektu poznání, jakož i bez ohledu na míru přírodovědecké známosti mechanismu působení (účinku) léčitelské služby či jednotlivého úkonu (neúplnost stavu poznání). Do neúplnosti stavu přírodovědeckého a duchovědného poznání spadá i hypotéza o duchovní transmutaci s rolí subjektu a s ní spojené staré kulturní pravdy napříč světadíly; např. i hypotéza o zprostředkovaně (pomocí role schopného subjektu a jeho vědomí) přírodně silově vyvolané nízkoenergetické (studené) jaderné reakci při běžném tlaku a běžné teplotě jakožto o jedné z jaderných reakcí, která má podobu transmutace prvků včetně jaderných procesů v biologických systémech (tzv. biologická transmutace), (vedle štěpných nebo fúzních jaderných reakcí). A to s přírodovědecky neznámým zářením či neznámým nebo málo známým projevem jinak známého záření.
 32. Správnost skutkových tvrzení souvisících s obchodní praktikou odpovídá povaze služby a příslušnému obrazu světa, a to i bez ohledu na možný odlišný vědecký světový názor či jiný názor náboženský. Nestranně zjistit stav služby lze postupem odpovídajícím povaze věci a příslušnému obrazu světa; tzn. i s přihlédnutím k psaným či nepsaným pravidlům oboru tradičního filipínského duchovního léčitelství a s využitím kontrolní činnosti člověka rovněž nadaného patřičnou zvláštní osobní schopností. Přiměřeně to platí pro tradiční filipínské masáže.
 33. Plnění smluvního závazku jeodvážné povahy s nadějí na budoucí přínos u spotřebitele, který je vázán na okolnosti vědecky nejistě existující. Podnikatel postupuje po léčitelsku nebo po masérsku mimo zdravotní služby, přičemž není povinen postupovat podle pravidel vědy.
 34. V některých jednotlivých, i kulturně podmíněných, spotřebitelských případech nelze vyloučit, že eventuální zápornou roli při racionálním přijímání a věcném zkoumání léčitelské služby po způsobu tradičního filipínského duchovního léčitelství (racionálním spotřebitelském chování) mohou sehrávat osobnostní činitelé jako je nedůvěra či podezřívavost nebo předsudečnost (anebo naopak lehkověrnost). Eventuální záporný význam může někdy mít též iracionální strach z poznání, jinakosti, cizokrajnosti, kulturního šoku, náboženství, duchovna nebo z přírodního léčitelství aj. (i s možným dojmem vlastní nejistoty). Anebo iracionální strach (emoce) z nových nebo přírodovědecky neznámých anebo nedostatečně známých jevů (někdy až chorobná neofobie). Vyloučit někdy nelze ani strach změnit vlastní vědecký světový názor nebo vlastní materialistickou filozofii, naučená myšlenková schémata či vlastní náboženství (strach ze změny přesvědčení), strach z odsudku souvěrců či příslušníků přírodovědecké obce apod. A to i bez ohledu na to, zda se jedná až o nepotlačitelný strach doznávající chorobnou podobu úzkostné poruchy a bez ohledu na její léčení. Sugestibilita strachu („strach má velké oči“) může někdy vést až k vlastnímu smyslovému sebeoklamání člověka ovládnutého strachem tak, že v rozporu se skutečností věří v podvod, trik nebo přetvořený vjem (iluzi) apod. Může se jednat o odmítací (a změnám odolný) osobní postoj, který vyplývá z neuvědomovaného procesu psychického znehodnocování skutečných dějů u některého jednotlivce (i spotřebitele), který se je snaží zastřít sám před sebou („nevidět“ je); tj. o psychicky podmíněné popírání prokazatelných skutečností (i fyzikálních jevů), a to v samovolné psychické obraně některého jednotlivce před jím popíranými jevy (skotomizace). Anebo při úmyslném odmítání osobně nepřijatelných skutečných jevů i za účelem jejich znevěrohodnění, pomluvení, zesměšnění či podrytí pravdivosti skutku, který může někomu připadat subjektivně nepřijatelný z hlediska jeho osobního postoje či jím zastávané ideologie, víry nebo světonázoru.
 35. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které podnikatel připojí k návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) nebo které jsou stranám známy. Podnikatel předem sděluje spotřebiteli své všeobecné obchodní podmínky zde: https://filipinskylecitel.eu/.
 36. Podnikatel skýtá spotřebiteli záruku pravosti postupu (zákroku) podle tradičního filipínského duchovního léčitelství nebo tradičních filipínských masáží (pravý postup), a to i prostřednictvím použité znalé filipínské fyzické osoby.
 37. Podnikatel dále skýtá spotřebiteli záruku správnosti postupu podle pravidel oboru filipínského duchovního léčitelství nebo tradičních filipínských masáží (správný postup), a to i prostřednictvím použité znalé filipínské fyzické osoby.
 38. Podnikatel s péčí řádného odborníka, tj. znale a pečlivě i podle pravidel svého oboru, odpovídá za správnost použitého postupu, a to ve snaze o dosažení výsledku (neodpovídá za výsledek). Podobně je tomu v oborech zdravotních služeb na trhu, kdy jejich poskytovatel rovněž neodpovídá za výsledek, nýbrž za odbornou správnost postupu (vyjma možných dílčích záležitostí). Pro případ, že by podnikatel vyvolal u spotřebitele představu, že péčí o zdraví dosáhne určitého výsledku, například povzbuzením, ač podnikatel ví nebo musí vědět, že výsledku nemusí být dosaženo, podnikatel tímto vysvětluje spotřebiteli, že výsledku nemusí být dosaženo. Podnikatel vzhledem k povaze služby a nezbytné součinnosti spotřebitele, včetně možné potřebnosti budoucí změny jeho myšlení nebo chování (postoje), nemůže skýtat záruku dosažení výsledku, např. vyléčení nebo zmírnění bolesti apod., a to ani záruku udržení výsledku.
 39. Služba péče o zdraví je poskytována bez nebezpečí života spotřebitele nebo závažného nebezpečí jeho zdraví, jakož i bez vyvolání vážných následků. Podnikatel skýtá spotřebiteli záruku bezpečnosti postupu.
 40. Možné, nikoli však závažné, riziko souvisící s poskytovanými službami je popsáno následovně. Vyloučeno není možné následné nebezpečí přechodné a mírné újmy na zdraví nebo pohodě (well-being) jako je dočasná slabost, únava, ospalost, bolest hlavy, motání hlavy, neklid, přecitlivělost, rozrušení, nesoustředění, pocit kocoviny, nevolnost, svědění, zvýšená potivost, žíznivost, zvracení, průjem, časté močení anebo emoční bolest i se svými projevy včetně podrážděnosti apod. (tzv. transformační reakce), jakož i dočasné zarudnutí prokrvené nebo podrážděné části kůže, nikoli však podlitina. Následkem může být naopak přechodná radost, blaženost nebo podobný pociťovaný stav i se svými projevy, popř. kombinace obojích druhů přechodných následků, a to dle individuality spotřebitele včetně absence možných následků.
 41. Při použití tzv. krvavé terapie je následkem též malá, život ani zdraví neohrožující, ztráta vypocené krve nebo její plazmy, popř. i s potem nebo slzami. Jedná se o fyziologický (nikoli patologický) děj, který je pouze krátkodobý, není závažný ani bolestivý, ani nezanechává žádné zdravotní následky, a to ani jizvy. Nejedná se o vnější ani vnitřní krvácení z rány, nýbrž o fyziologicky méně významné pocení krve, popř. i potu nebo též i o slzení slz. Není prováděno naříznutí, napíchnutí ani propíchnutí kůže. Jelikož vůbec nevzniká rána, nejde ani o čerpání krve místním nasáváním jako je tomu při léčivém krvácení po způsobu krvavého (mokrého) baňkování. Ze stejného důvodu, tj. pro absenci rány, se nejedná ani o pouštění žilou. Nejedná se ani o sání krve, jako je tomu při použití například pijavek lékařských. Možný projev duchovním léčitelem zpřístupněného toku a chvění záření, který spočívá v krátkodobém rozestoupení hmoty (dočasné změně její soudržnosti v metafyzickém smyslu) a v jejím opětovném uzavření, nemá známou biofyzikální povahu. Nesleduje se tu ani dekorativní (estetický) účel porušení celistvosti kůže podle živnostenského práva; např. propíchnutím, vpravením cizorodé látky či předmětu jako je tomu u piercingu, tetování, permanentního make-up apod. Nejedná se ani o chirurgický řez, ani o vpravení látek používaných při zdravotním ošetření pleti, jako je např. kyselina hyaluronová, botulotoxin aj. Nedochází ke způsobení rány ani malé. Podobně jako ani u radioterapie při lékařském ozáření, u magnetoterapie, laserového zákroku nebo při energetické léčbě rázovou vlnou apod. A to i přes možné krátkodobé účelné vložení částí prstů duchovního léčitele do spotřebitelova těla s možným vyjmutím částí tkání nebo jiných tělesných částí. – Podobně jako když se rukou sáhne do vody a vyloví se z ní ryba a vodní hladina se zase uzavře. Výše uvedený fyziologický děj pocení krve nebo potu či slzení slz není příznakem choroby. Podobně tomu bývá u fyziologického vyměšování jiných tělních tekutin či dalších výměšků ve snaze pročistit organismus od škodlivých nebo nepatřičných látek anebo při fyziologickém uvolňování emočního vypětí apod., spojeném s pocením potu, krve nebo slzením slz. Při použití tzv. krvavé terapie může být následkem i malá ztráta krve, projevující se jako sraženina v pevném skupenství po ztuhnutí. Může jít i o přeměnu v jiný druh magnetické soudržnosti, jež se může navenek různě věcně projevit, a to při energetickém hrubozhmotnění neduhu. Pro podnikatele přitom všem platí předpisy o odpadech. Podobně existují chemické přeměňovače například rzi na sloučeninu železa (přeměňovače rzi), které se ovšem odlišují jinou povahou výrobku a jiným mechanismem účinku. Ve zdravotních službách jsou, vedle baňkování, používány některé další, povahově ale odlišné, postupy tzv. krevní terapie s léčebnými indikacemi u některých nemocí. Pokud jde o tradiční krvavé baňkování, filipínské duchovní léčitelství se od něj liší, krom jiného způsobu využívání přírodní síly, tím, že se obejde bez rány na kůži k odsátí krve nebo krevní sraženiny, bez zdravotnických prostředků (baněk) i bez možné jisté míry bolestivosti baňkování.
 42. Spotřebitel se podrobuje těmto službám ve svém výlučném a osobním zájmu a na vlastní nebezpečí; tzn. i při vědomí vystavení se možnému nebezpečí sebeohrožení zdraví nebo pohody popsaným, vzhledem k povaze služby však přípustným, rizikem a v jeho mezích.
 43. Doporučená vodně pitná a klidová zdravotně režimová opatření jsou popsána následovně. Předem se doporučuje uklidnění, osprchování teplou a studenou vodou a usebrání mysli za účelem dobrého vnitřního naladění. Následně se doporučuje zvýšený vodně pitný režim po dobu 4 týdnů po skončení léčitelské nebo masérské služby a klidový režim po dobu 24 hodin následujících po provedení léčitelského zákroku. Následný klidový režim, vedený opatrností a prevencí v právním smyslu, spočívá zejména ve vyvarování se řízení vozidel nebo obsluhy strojů či podobných činností nebo ve vyvarování se emočně zátěžových situací.
 44. Poskytovatel služby neodpovídá za újmu způsobenou spotřebiteli náhodou, ledaže by dal k náhodě ze své viny podnět, zejména porušením příkazu nebo poškozením zařízení, které má nahodilé újmě zabránit, (§ 2904 občanského zákoníku).

b) zboží

 1. Označení prodávaných výrobků (zboží) a jejich vlastností, jakož i informace o cenách výrobků, jsou sděleny zde: https://filipinskylecitel.eu/.
 2. Vedle běžného zboží jako jsou například knihy, upomínkové předměty či výlučně okrasné předměty, jedná se zejména ozvláštněné (specifické) výrobky s duchovně významnými vlastnostmi nebo o předměty s vlastnostmi jemnohmotné povahy (požehnané věci). Jejich vlastnosti vycházejí z obrazu světa založeného na existenci na lidské vůli nezávislého přirozeného působení živoucí síly (energie v obecném smyslu), jejího Zdroje a možného usměrňování jejího toku včetně jeho dočasného zachycení ve výrobku nebo na výrobku, a to podle individuálních potřeb spotřebitele. Jedná se o esoterické zboží (esoterika), které se vyznačuje příznačnými vlastnostmi jako je zejména osobnostní určení s přihlédnutím k individualitě spotřebitele a jeho zájmu nebo přání; například o energeticky (silou v obecném smyslu) nabité drahé kameny, polodrahokamy nebo jiné nerosty (minerály) či jiné předměty určené k usebrání nebo rozjímání, duchovní ochraně apod. Požehnat lze i vlastní věc spotřebitele.
 3. Výrobkové určení sleduje zdobnost podle vkusu nebo jiný běžný účel. Dále sleduje snahu o zlepšení nebo zachování duchovního zdraví či dobré pohody včetně rekondice nebo regenerace sil, jakož i zlepšení prožívání neduhu či nepohody anebo snahu o povzbuzení vlastních sebeuzdravujících sil spotřebitelova organismu. Nedotčena zůstává spotřebitelova možnost čerpání zdravotních služeb, používání zdravotnických prostředků, užívání léčivých přípravků či výtažků přírodních léčivých zdrojů, doplňků stravy nebo čerpání sociálních služeb, jiných léčitelských nebo masérských či dalších služeb nebo duchovní péče podle jeho volby, resp. koupě jiného zboží. Tradiční filipínské duchovní léčitelství tyto služby doplňuje.
 4. U energeticky nabitých výrobků se jedná o jejich subjektivní určení (a odpovídající vlastnosti), které vychází z rozdílných individualit jednotlivých spotřebitelů včetně jejich osobnostních naladění, vlastností, schopností nebo jiných subjektivních znaků spjatých s rozmanitými přirozenými lidskými osobnostmi, popř. i při vlivu jiných činitelů na výrobky bez ohledu na vůli podnikatele a vymezení prodávaných výrobků. Míra příznivého působení u spotřebitele tak může být u jednotlivých spotřebitelů odlišná, a to i u stejného nebo podobného výrobku. Působení je však vždy bezpečné.
 5. Vzhledem k povaze výrobku a vázání na postoj a motivaci spotřebitele podnikatel neodpovídá za dosažení příznivého výsledku u spotřebitele používáním, kupříkladu nošením, výrobku. Podnikatel tak neodpovídá například za dosažení nebo udržení zlepšení emoční pohody spotřebitele nebo za jeho vyléčení z nemoci. K tomu je podle okolností případu nutné osobní přičinění spotřebitele s možnou budoucí změnou jeho myšlení nebo chování.
 6. Vlastnosti výrobků, jakož i s nimi spojené zvláštní osobní schopnosti osoby použité podnikatelem (filipínského duchovního léčitele), jsou v důvěře opřeny o víru v pravdu nebo o přesvědčení o pravdě (víru a vědění), jakož i o získanou osobní zkušenost (poznatek) z dlouhodobého používání (tradice) nebo o dobrou zavedenost. A to vše světonázorově nebo nábožensky svobodně i bez ohledu na v současnosti dostupný světový stav poznání duchovna nebo vědeckého poznání povahy hmoty a jeho úplnost včetně přírodovědecké známosti mechanismu působení nabitých výrobků.
 7. Správnost skutkových tvrzení v souvislosti s obchodní praktikou odpovídá povaze výrobků a příslušnému obrazu světa, a to i bez ohledu na možný odlišný vědecký světový názor. Nestranně zjistit stav energeticky nabité věci lze postupem odpovídajícím povaze věci a příslušnému obrazu světa; tzn. i s přihlédnutím k pravidlům oboru tradičního filipínského duchovního léčitelství a s využitím kontrolní činnosti člověka rovněž nadaného patřičnou zvláštní osobní schopností.
 8. Koupě výrobků, které jsou esoterickým zbožím, je – kromě sledování zdobnosti podle vkusu spotřebitele nebo jiného běžné použití –odvážné povahy s nadějí na budoucí přínos u spotřebitele, který je vázán na okolnosti vědecky nejistě existující. Podnikatel postupuje po léčitelsku, přičemž není povinen postupovat podle pravidel vědy. Přínos u spotřebitele se nemusí projevit u každého spotřebitele anebo se může projevit různým způsobem podle individualit spotřebitelů a okolností jejich životů.
 9. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které podnikatel připojí k návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) nebo které jsou stranám známy. Podnikatel předem sděluje spotřebiteli své všeobecné obchodní podmínky zde: https://filipinskylecitel.eu/.
 10. Podnikatel upozorňuje spotřebitele, že výrobky podléhají běžnému opotřebení v důsledku jejich řádného používání včetně možné ztráty nebo změny vlastností jako je například barevnost nebo energetická nabitost, a to i možným vlivem vnějšího prostředí včetně vlivu spjatého s osobou spotřebitele nebo třetí osoby jako je jiný použivatel výrobku.
 11. K čištění nebo vlastnímu dobíjení (udržování zvláštních vlastností) těchto výrobků zvláštní povahy slouží vystavení výrobků působení přírodních sil prostřednictvím vlivu slunečního nebo měsíčního svitu, zejména za úplňku, anebo čištění pomocí čisté vody.

II. Reklamace a záruka

 1. Při prodeji zboží v obchodě, tj. při obchodech se spotřebiteli, prodávající podnikatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (odpovědnost za jakost při převzetí). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2. Spotřebitel jako kupující může uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží prodaného v obchodě v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (reklamační lhůta).
 3. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě má účinky záruční doby. Svá práva ze záruky spotřebitel jako kupující uplatní obdobným způsobem a za obdobných podmínek jako práva vyplývající z vadného plnění.
 4. Spotřebitel může uplatnit své právo z podnikatelova vadného plnění (reklamaci) v plném rozsahu plnění nebo jeho části s uvedením, v čem vada spočívá (popis vady) a zda se týká celého rozsahu plnění nebo jeho části a jaké.
 5. Spotřebitel uplatní právo z vadného plnění oznámením reklamace podnikateli prostředkem komunikace na dálku, popř. jiným způsobem. Reklamaci lze uplatnit na adrese elektronické pošty nebo na telefonním čísle podnikatele, popř. na adrese jeho sídla.
 6. Jedná-li se o reklamaci výrobku, spotřebitel zašle výrobek na adresu sídla podnikatele nebo jej tam předá současně s uplatněním svého práva nebo bez zbytečného odkladu po něm. Spotřebitelovy náklady s tím spojené tvoří příslušenství jeho práva (pohledávky) z vadného plnění.
 7. Jedná-li se o vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, musí kupující spotřebitel oznámit podnikateli jak tuto vadu věci, tak i právo z vadného plnění, které si spotřebitel zvolil, tj. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Zvolené právo spotřebitel oznámí podnikateli při oznámení vady věci nebo bez zbytečného odkladu po něm.
 8. V případě, že vadné plnění představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady věci anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Nemá-li věc vlastnosti, jaké má mít při převzetí (jakost při převzetí), může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující potřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající podnikatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 10. Spotřebitel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění svého práva (pohledávky) z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel věci namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

III. Smlouvy uzavírané distančním způsobem pomocí komunikačních prostředků na dálku a odstoupení od nich

 1. Po spotřebiteli lze vyžadovat zálohu.
 2. Uzavřená smlouva bude u podnikatele uložena a spotřebitel k ní bude mít přístup komunikačním prostředkem na dálku.
 3. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které podnikatel připojí k návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) nebo které jsou stranám známy. Podnikatel předem sděluje spotřebiteli své všeobecné obchodní podmínky zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.
 4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy distančním způsobem při použití elektronických prostředků, a to veřejnou nabídkou, jsou následující: krok: výběr služby nebo zboží, 2. krok: uplatnění slevy z ceny služby nebo zboží, 3. krok: výběr způsobu dodání zboží, 4. krok: výběr způsobu platby, 5. krok: kontrola a možnost změny vložených vstupních údajů, 6. krok: objednávám a zaplatím. Technické kroky se nepoužijí, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat.
 5. Podnikatel dobrovolně dodržuje etický kodex, který je přístupný s využitím elektronických prostředků zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.
 6. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.
 7. Uzavírá-li se smlouva distančním způsobem za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.
 8. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem pomocí komunikačního prostředku na dálku, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.
 9. Spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy oznámením odstoupení podnikateli prostředkem komunikace na dálku, popř. jiným způsobem.
 10. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený podnikatelem). Pro vrácení plateb podnikatel použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 11. Podnikatel vrátí platby až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat podnikateli na adrese sídla. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 12. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 13. Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je pokytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 14. Vyplněný formulář, který může spotřebitel použít k odstoupení od smlouvy, je obsažen zde v příloze.

IV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je:

            Česká obchodní inspekce

oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

Internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

V. Evropská platforma pro řešení sporů on-line

 1. Spotřebitel má možnost využít při řešení spotřebitelských sporů on-line evropskou platformu pro řešení sporů on-line.
 2. Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line:

ec.europa.eu/consumers/odr

 

VI. Stížnost orgánu státního dozoru

 1. Spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán státního dozoru, jímž je Česká obchodní inspekce nebo obecní živnostenský úřad v oblasti obchodu a služeb, příslušný podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.

 

Závěr ve prospěch spotřebitele

 1. Podnikatelem pro sebe zvolené postavení poskytovatele péče o zdraví, resp. založení smluvního závazku péče o zdraví podle občanského zákoníku mezi ním a spotřebitelem jako ošetřovaným, bylo vybráno z toho důvodu, že je pro spotřebitele právně výhodnější, tj. spotřebitelsko-právně ochrannější, nežli by tomu bylo u náboženského úkonu nebo osobní (společenské) úsluhy bez závazkově právních vázaností, bez vymahatelnosti právních nároků u soudu a bez jiných právních opatření. Anebo nežli by tomu bylo u podnikatelovy právně závazkové povinnosti pouze zprostředkovat spotřebiteli (zájemci) uzavření smlouvy s třetí, zahraniční, osobou, tj. s filipínským duchovním léčitelem nebo tradičním filipínským masérem.

V Brně dne 3. prosince 2020

Pavel Filipovský, v. r.
předseda

 

VIII. Příloha: Formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 

Oznámení odstoupení od smlouvy

Adresát: Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: + 420 702 046 863, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o:

a) nákupu tohoto zboží: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________,

b) poskytnutí těchto služeb: ________________________________________________

______________________________________________________________________

Datum objednání/datum obdržení: _______________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ________________________________________________

Podpis/podpisy spotřebitelů při zaslání formuláře v listinné podobě:

________________________________________________

Datum: ____________________

 

***

error: Obsah je chráněn proti kopírování!