Načítání...

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: info@filipinskylecitel.eu, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu,

podle ustanovení čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. č. L 119 ze dne 4. 5. 2016, (dále jen „GDPR“), jakož i podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytuje subjektu osobních údajů, (dále jen „subjekt“), veškeré informace, na jejichž sdělení má subjekt právo na základě GDPR v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu osobních údajů.

Obsah informace

 1. Správce osobních údajů, jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů
 2. Kategorie osobních údajů
 3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
 4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
 5. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
 6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 7. Poučení o právech subjektu
 8. Požadavky na poskytování osobních údajů
 9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR

 

 1. Správce osobních údajů, jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Správcem je Global Philippine Healing, z. s. zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Videňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: + 420 702 046 863, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu,

Zástupce správce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nejsou.

 1. Kategorie osobních údajů:

Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště subjektu nebo jiná jím sdělená kontaktní adresa, telefonní číslo subjektu, elektronický kontakt na subjekt pro elektronickou poštu (e-mail), bankovní spojení na subjekt.

Zpracovávány jsou též všechny zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), (čl. 9 odst. 1 GDPR).

 1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou určeny, v odpovídajícím rozsahu spočívají v:

 1. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt, nebo v provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu, jde-li o nezbytné zpracování osobních údajů, (zpracování osobních údajů založené na předpisu), [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR],
 2. péči o duševní nebo tělesné zdraví anebo o ducha subjektu léčitelskou službou, včetně péče (služby) duchovní, ve snaze o zlepšení nebo zachování zdravotního stavu, včetně podpory a ochrany zdraví, popř. ve věci jiných souvisících služeb jako jsou konzultace duchovně-léčebného postupu s duchovním průvodcem, jakož i sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, (zpracování citlivých osobních údajů založené na výslovném souhlasu), [čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR],
 3. vyřízení elektronického dotazu z kontaktního formuláře, (zpracování citlivých osobních údajů založené na výslovném souhlasu), [čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR],
 4. zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky na základě podrobností elektronického kontaktu pro elektronickou poštu subjektu, jako zákazníka, získaných správcem v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, (zpracování osobních údajů založené na předpisu), aniž subjekt odmítl takovéto využití svého elektronického kontaktu, (§ 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno zdržením se odmítnutí udělení souhlasu s využitím podrobností elektronického kontaktu, jelikož toto zpracování osobních údajů není pro plnění dané smlouvy nutné,
 5. zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, aniž by správce získal od subjektu, jako zákazníka, podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to s předchozím souhlasem subjektu, (zpracování osobních údajů založené na souhlasu), (§ 7 odst. 2 zák. č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno souhlasem s tímto zpracováním osobních údajů, jelikož toto zpracování není pro plnění dané smlouvy nutné,
 6. zasílání nebo roznášení pozvánek na akce, letáků nebo katalogů v papírové podobě, jakož i v dalších marketingových aktivitách prostředky marketingové komunikace za účelem šíření obchodních sdělení jiným způsobem nežli elektronickými prostředky, a to se souhlasem subjektu se zpracováním svých osobních údajů k tomuto účelu, (zpracování osobních údajů založené na souhlasu), [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno souhlasem s tímto zpracováním osobních údajů, jelikož toto zpracování není pro plnění dané smlouvy nutné.

 

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů je správce nebo jeho právní nástupce v podnikání, jehož se týkají osobní údaje. Příjemcem osobních údajů může být jiný poskytovatel péče o zdraví, popř. jiné souvisící služby, a to podle pokynu subjektu nebo s jeho souhlasem.

 1. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Není.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Správce osobní údaje ukládá po dobu:

 1. nezbytně nutnou k účelu splnění smlouvy, včetně uplatnění práv nebo povinností souvisících se smlouvou nebo jejím plněním, jde-li o osobní údaje určené k tomuto účelu, nejdéle však po dobu, ve které lze právo uplatnit,
 2. tak dlouhou, jak to vyžaduje potřeba odborné péče, pokud jde o zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé osobní údaje),
 3. než je subjektem eventuálně odmítnut souhlas s využitím od něho získaných podrobností elektronického kontaktu pro zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení, nejdéle však po dobu svého podnikání a podnikání svého právního nástupce v tomto podnikání,
 4. než je subjektem eventuálně odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit jiným způsobem nežli elektronickými prostředky, nejdéle však po dobu svého podnikání a podnikání svého právního nástupce v tomto podnikání.

 

 1. Poučení o právech subjektu:

Správce informuje subjekt, že na základě GDPR má subjekt právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Subjekt má na základě GDPR právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, aniž tím je dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt má podle GDPR též právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem  Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

 1. Požadavky na poskytování osobních údajů:

Poskytování osobních údajů k účelu:

 1. splnění smlouvy je požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy, a subjekt má proto povinnost osobní údaje poskytnout. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů k tomuto účelu může být neuzavření smlouvy nebo ukončení jednání o jejím uzavření,
 2. péče o zdraví je smluvním požadavkem správce. Důsledkem neposkytnutí zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých osobních údajů) k tomuto účelu může být neuzavření smlouvy nebo ukončení jednání o jejím uzavření či ukončení provádění péče o zdraví,
 3. šíření obchodních sdělení jakýmikoli prostředky a k dalším marketingovým aktivitám je smluvním požadavkem  správce. Subjekt nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí údajů k tomuto účelu nemá žádný důsledek.
 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR:

Není.

V Brně dne 3. prosince 2020                                                       

Pavel Filipovský, v. r.
předseda                                                                                                                            

 

error: Obsah je chráněn proti kopírování!