Načítání...

Ověření postupu nebo výsledku služby, certifikace osob, výzkum služby a součinnost

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: +420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

 Ověření postupu nebo výsledku služby, certifikace osob, výzkum služby a součinnost

A. Metodologie

 1. Metodologie zkoumání léčitelských služeb filipínského duchovního léčitelství, které jsou součástí medicínské plurality a náboženské, národní a kulturní rozmanitosti, tedy i občanské společnosti, odpovídat povaze, druhu, původu, zacílení a jiným vlastnostem těchto služeb, jakož i jednotlivých úkonů péče o zdraví (zkoumanému předmětu).
 2. Povaha těchto služeb uskutečňovaných prostřednicky, a to pomocí zvláštní osobní schopnosti duchovního léčitele (mediumity), je prvotně duchovního rázu. Celkově odpovídá příslušnému obrazu světa s předpokladem absolutního Zdroje lidsky neovladatelné všeoživující přírodní síly nehmotné povahy a jejího působení, jakož i na tomto obrazu vybudované filozofii, teologii a psychologii zdraví.
 3. Léčitelské služby filipínského duchovního léčitelství vycházejí, kromě zvláštních osobních vlastností duchovního léčitele, z generačně nebo rodinně předávaného tradičního vědění, jakož i ze zobecnělé zkušenosti. Bezpečnost a účinnost těchto služeb včetně jednotlivých úkonů péče o zdraví vychází z dlouhodobého používání a zkušenosti. Do jisté míry podobně, alespoň v některém znaku, tomu je u tradičních rostlinných léčivých přípravků s léčebnými indikacemi, homeopatických přípravků považovaných za léčivé přípravky nebo u náboženských předmětů či tzv. esoterického zboží.
 4. Do jisté míry podobně, alespoň v některém podobném znaku, tomu bývá v některých zdravotních službách, zejména v oborech psychiatrie, klinické psychologie, klinické adiktologie, lékařské psychoterapie, psychoterapie, psychosomatiky nebo jiných oborech tam, kde jejich poskytovatelé vycházejí z bio-psycho-socio-spirituálně celistvého pojetí pacienta a vzorce Dále tomu bývá též do jisté míry podobně v těch zdravotních službách, službách psychologického poradenství a diagnostiky, službách manželského a rodinného poradenství, masérských, rekondičních a regeneračních službách či jiných službách přírodního léčitelství, které jsou založeny na předpokladu bioenergetického pojetí lidské bytosti (vzorce). (Bioenergetický model zdravotní péče patří například mezi osteopatické modely zdravotní péče podle české, převzaté evropské, technické normy ČSN EN 16686 Poskytování osteopatické zdravotní péče, leden 2016.) Také tomu bývá do jisté míry podobně v duchovní péči a duchovní podpoře podle pastorální medicíny, uskutečňované i ve zdravotnických zařízeních, anebo v poradenských službách v oblasti rozvoje osobnosti tam, kde tyto služby vycházejí z duchovní podstaty lidské osobnosti (ducha).
 5. Metodologie zkoumání filipínského duchovního léčitelství je v důsledku jeho vlastností do jisté míry podobná metodologii zkoumání niterné zkušenosti, metodologii spirituální psychologie nebo metodologii anomální psychologie.
 6. Jednotlivé použité metody mají odpovídat výchozí metodologii a zkoumanému předmětu.
 7. V léčitelské praxi zavedené tradiční postupy filipínského duchovního léčitelství při péči o zdraví ducha, duše a těla nebo o dobrou pohodu, opřené o tradiční vědění a vyžadující zvláštní, prostřednickou, osobní schopnost duchovního léčitele a její rozvinutí, jakož i zkušenost, nejsou zdravotnickými metodami používanými ve zdravotních službách. Tyto postupy nejsou ani poskytovány ve zdravotnických zařízeních zdravotnickými pracovníky se zdravotnickým vzděláním. Podobně je tomu i v některých jiných oborech přírodního léčitelství nebo v některých dalších službách.
 8. Blíže jsou služby filipínského duchovního léčitelství vymezeny ve veřejných informacích pro spotřebitele na internetových stránkách jejich poskytovatele na adrese: https://filipinskylecitel.eu/.
 9. Metafyzická tvrzení o bezpečnosti duchovně prostřednicky prováděných zákroků nebo o jejich účinnosti, vázané i na postoj spotřebitele včetně jeho volní vyspělosti, nejsou z povahy věci přírodovědecky prokazatelná ani vyvratitelná. Pravda víry včetně přesvědčení a vědění platí i o jiných tvrzených souvisících duchovních dějích.

B. Ověření postupu služby

 1. Nezávislé kontrolní nestranné ověření smysly vnímatelných vnějších projevů úkonů péče o zdraví, provedených duchovním léčitelem při léčitelské službě filipínského duchovního léčitelství, lze se souhlasem spotřebitele provést obecně uznávanými medicínskými postupy, jako jsou například klinicky zavedené zdravotnické metody, jimiž se podle pravidel vědy zjišťuje materiální stav týkající se lidského těla.
 2. Zejména se jedná o řízená přímá pozorování v terénu, získávání terénních zkušeností z první ruky, techniky kvalitativních dotazování, věrohodná svědectví nebo hloubkové rozhovory včetně rozhovorů polostrukturovaných a vyprávěcích. Dále se jedná zejména o neurofyziologická sledování a porovnání mozkových vln a o odborná biochemická laboratorní vyšetření spotřebitelem vypuzeného malého množství lidské krve, jejích součástí nebo lidských tkání a o porovnání zaslepených vzorků aj.
 3. Postupy rázu duchovního nejsou za běžného chodu lidskými smysly vnímatelné. Lze o nich pravděpodobně usuzovat dle vnějších projevů spotřebitele, pokud je učinil a jsou-li známy.
 4. Poskytovatel služeb filipínského duchovního léčitelství z povahy svého postavení nemůže provádět nezávislé kontrolní nestranné ověření postupu své služby.

C. Ověření výsledku služby

 1. Nezávislé kontrolní nestranné ověření dosažení smysly vnímatelného duševního nebo tělesného výsledku úkonů péče o zdraví, provedených duchovním léčitelem při léčitelské službě filipínského duchovního léčitelství, lze u spotřebitele s jeho souhlasem provést obecně uznávanými medicínskými postupy. Například klinicky zavedenými zdravotnickými metodami, jimiž se podle pravidel vědy zjišťuje materiální stav týkající se lidské duše nebo těla.
 2. Zejména se jedná o použití diagnostických zdravotnických prostředků, například zobrazovacích zařízení magnetické rezonance, jakož i odborných biochemických laboratorních vyšetření nebo, eventuálně modifikovaných, metod měření přínosu psychoterapie, například dotazníkových sebeposuzovacích metod, anebo o provedení fyzikálních zkoušek aj.
 3. Do jisté míry podobně tomu bývá u ověřování výsledků v některých oborech zdravotních služeb, psychologickém poradenství a diagnostice, službách manželského a rodinného poradenství, některých sociálních službách včetně sociálně terapeutické činnosti, masérských, rekondičních a regeneračních službách, duchovní péči a duchovní podpoře podle pastorální medicíny, uskutečňované i ve zdravotnických zařízeních, poradenských službách v oblasti rozvoje osobnosti nebo jiných oborech přírodního léčitelství apod.
 4. Odborně správné ověření výsledku služby musí vždy přihlédnout k vlastnostem služby, jejíž účinnost je vázána též na postoj spotřebitele včetně jeho dostatečně projevené volní vyspělosti. Role subjektu je zde zásadní. Do jisté míry podobně tomu je ve zdravotních službách v oborech psychiatrie, klinické adiktologie, lékařské psychoterapie, psychoterapie nebo psychosomatiky, ve službách psychologického poradenství a diagnostiky, službách manželského a rodinného poradenství, některých sociálních službách včetně sociálně terapeutické činnosti, jakož i v masérských, rekondičních a regeneračních službách, duchovní péči a duchovní podpoře podle pastorální medicíny, uskutečňované i ve zdravotnických zařízeních, anebo v poradenských službách v oblasti rozvoje osobnosti či jiných oborech přírodního léčitelství apod.
 5. Odborná správnost léčitelských služeb filipínského duchovního léčitelství se týká správnosti postupu, znalého a pečlivého, a to i podle pravidel oboru filipínského duchovního léčitelství včetně jeho etiky. Odborná správnost spočívá v řádné odborné péči (vynaložené činnosti) ve snaze o dosažení výsledku s nadějí na něj. Odborná správnost nespočívá v dosažení výsledku činnosti u spotřebitele; např. v zachování nebo udržení jeho zdraví. Podobně tomu bývá ve zdravotních službách, některých sociálních službách včetně sociálně terapeutické činnosti, masérských, rekondičních a regeneračních službách, službách psychologického poradenství a diagnostiky, službách manželského a rodinného poradenství nebo v duchovní péči a duchovní podpoře podle pastorální medicíny, uskutečňované i ve zdravotnických zařízeních, poradenských službách v oblasti rozvoje osobnosti nebo jiných oborech přírodního léčitelství.
 6. Výsledky rázu duchovního nejsou za běžného chodu lidskými smysly vnímatelné. O jejich dosažení lze pravděpodobně usuzovat dle vnějších projevů spotřebitele, pokud je učinil a jsou-li známy.
 7. Poskytovatel služeb filipínského duchovního léčitelství z povahy svého postavení nemůže provádět nezávislé kontrolní nestranné ověření dosažení výsledku své služby.

D. Certifikace osob

 1. Osoby poskytující služby filipínského duchovního léčitelství mohou splňovat požadavky na certifikaci osob podle certifikačního schématu, stanovené českou, převzatou evropskou a mezinárodní, technickou normou (ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob, květen 2013).
 2. Poskytovatel služeb filipínského duchovního léčitelství z povahy svého postavení nemůže být nestranným certifikačním orgánem posuzujícím splnění certifikačního schématu u sebe. Poskytovatel těchto služeb není ani jinak činný v technické normalizaci.

E. Zdravotní nebo jiný výzkum

 1. Služby filipínského duchovního léčitelství vzhledem ke svým vlastnostem mohou být předmětem zejména, nezávislého a nestranného, kvalitativního zdravotního výzkumu. Služby jsou zkoumatelné též teologicky, psychologicky, etnomedicínsky a sociomedicínsky nebo jinými zavedenými postupy odpovídajícími neklinické části hodnocení zdravotnických technologií.
 2. Poskytovatel služeb filipínského duchovního léčitelství z povahy svého postavení nemůže provádět nezávislý a nestranný výzkum své služby.
 3. Poskytovatel služeb filipínského duchovního léčitelství může za zvláštních smluvních podmínek v jednotlivých případech nebo i hromadně v zájmu spotřebitele, s jeho souhlasem a podle okolností případu umožnit vysokým školám univerzitního typu, tzn. výzkumně zaměřeným, nebo výzkumným ústavům provádění nezávislého a nestranného empirického, užitného, výzkumu v terénu podle obecně uznávané etiky výzkumu.

F. Součinnost

 1. Poskytovatel služeb filipínského duchovního léčitelství může v zájmu spotřebitele, s jeho souhlasem a podle okolností případu poskytovat součinnost, a to i vzájemně, zejména poskytovatelům zdravotních služeb, sociálních služeb, masérských, rekondičních a regeneračních služeb nebo služeb psychologického poradenství a diagnostiky, služeb manželského a rodinného poradenství, duchovní péče a duchovní podpory podle pastorální medicíny, uskutečňované i ve zdravotnických zařízeních, nebo poskytovatelům poradenských služeb v oblasti rozvoje osobnosti, jakož i jiným poskytovatelům služeb přírodního léčitelství, a to i v jiných léčitelských oborech, apod.

V Brně dne 3. prosince 2020

Pavel Filipovský, v. r.
předseda

 

error: Obsah je chráněn proti kopírování!