Načítání...

Souhlasy

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Sinkulova 681/43, Praha 4, 147 00, e-mail: info@filipinskylecitel.eu, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

Potvrzení přijetí všeobecných obchodních podmínek, souhlas s péčí o zdraví a se zpracováním osobních údajů a potvrzení o vzájemné shodě rodičů

Já, __________________________________________, narozen dne________________________________,
bydlištěm _____________________________________________, telefon. č.: _______________________,
e-mail: _______________________________________________________________, jako ošetřovaný a plně svéprávný,* uděluji výše uvedené osobě, Global Philippine Healing, z. s., (dále jen „poskytovatel“), následující souhlasy a potvrzení:

  1. Potvrzuji, že jsem se předem seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, jak jsou zveřejněny zde: https://filipinskylecitel.eu/, a přijal jsem je.
  2. Potvrzuji, že mi poskytovatel předem srozumitelně vysvětlil zamýšlenou péči o zdraví po způsobu tradičního filipínského duchovního léčitelství nebo tradičních filipínských masáží či konzultací individuálního duchovně-léčebného postupu s duchovním průvodcem, jak vyplývá z informací spotřebiteli zde: https://filipinskylecitel.eu/ a ze všeobecných obchodních podmínek zde: https://filipinskylecitel.eu/.
  3. Potvrzuji, že jsem se předem seznámil sinformací o zpracování osobních údajů, jak je zveřejněna zde: https://filipinskylecitel.eu/, a souhlasím s jejich zpracováním
  4. Pro případ nikoli běžného zákroku na nezletilém dítěti jako jeho zákonný zástupce potvrzuji, že rodiče jsou v této záležitosti ve vzájemné shodě. Též potvrzuji, že pro případ úsudku schopného nezletilého dítěte mu také bylo podáno vysvětlení povahy zákroku.
  5. Jsem-li žena, prohlašuji na svou čest, že nejsem těhotná ani si nejsem vědoma, že bych mohla být těhotná.
  6. Souhlasím s léčitelskými úkony péče o zdraví po způsobu filipínského duchovního léčitelství včetně možných pomocných úkonů asistenta léčitele pro případ, že jsou poskytovány.
  7. Pro případ objednání masérských úkonů péče o zdraví souhlasím s tradiční filipínskou masáží.
  8. Pro případ objednání konzultace individuálního duchovně-léčebného postupu s duchovním průvodcem souhlasím s touto péčí o zdraví.

Jsem si vědom toho, že mohu svůj kterýkoli souhlas kdykoli odvolat i bez udání důvodu oznámením odvolání podnikateli. Odvolání souhlasu lze učinit jakýmkoli způsobem. V takovém případě jsem odstoupil od smlouvy o péči o zdraví s poskytovatelem, popř. od té části smlouvy, které se souhlas týká.

 

V ______________ dne _______________                       Podpis: ________________________________

* Je-li ošetřovaným nezletilé dítě, uveďte údaje o něm i údaje o zákonném zástupci, který za ně jedná. Zvlášť vyznačte dovršení věku 14 let a 15 let. V případě nedostatku místa, použijte i druhou stranu tohoto tiskopisu.

error: Obsah je chráněn proti kopírování!