Načítání...

Všeobecné obchodní podmínky

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Videňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu,

v návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje spotřebitele na své obchodní podmínky, jimiž je určena část obsahu smlouvy. Jedná se o následující obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb nebo prodej zboží, jak jsou služby nebo výrobky podnikatelem vymezeny v informacích spotřebitelům, které jsou předem zveřejněny na podnikatelově internetové adrese: https://filipinskylecitel.eu/. Cena služeb nebo zboží je upravena tamtéž zveřejněným ceníkem. Souhlasem s těmito podmínkami spotřebitel souhlasí i s ceníkem.
 2. V případě smlouvy uzavírané distančním způsobem prostředky komunikace na dálku je spotřebitel povinen zaplatit zálohu služby nebo cenu výrobku předem na účet
 3. Spotřebitel přijímající péči o zdraví musí být ve stavu střízlivém a bez vlivu omamných nebo psychotropních látek, jakož i bez vlivu léčivých nebo jiných přípravků ovlivňujících jeho vědomí nebo tělo. V opačném případě musí spotřebitel předem oznámit tuto skutečnost podnikateli za účelem posouzení vhodnosti přijímání služby. Spotřebitel je povinen se zachovat podle určení podnikatele.
 4. Spotřebitel má ve svém zájmu předem zpravit podnikatele o čerpání jiné péče o zdraví, používání zdravotnických prostředků nebo užívání léčivých přípravků za účelem vyloučení možné hrozby kolidujícího působení více činitelů nebo jiného nepříznivého následku. Spotřebitel je povinen se zachovat podle určení podnikatele.
 5. Spotřebitel přijímající péči o zdraví je povinen před zahájením služby sdělit podnikateli potíže týkající se jeho zdravotní stavu, zejména nemoc nebo bolest, a to po stránce duchovní, duševní nebo tělesné včetně emoční, pokud mu jsou tyto skutečnosti známy. U péče o zdraví léčitelskou službou je spotřebitel povinen předat podnikateli tyto údaje písemně v listinné podobě, a to jen v bodech. Postačují údaje v jazyce českém. Podnikatel na své náklady zajistí jejich překlad do jazyka anglického.
 6. Spotřebitel musí být vybaven vlastními přezůvkami a županem.
 7. Spotřebitel smí přijímat léčitelskou službu jen ve vlastním osobním zájmu a jen ke svému prospěchu. Nesmí tak činit z donucení či jakéhokoli jiného přímého nebo nepřímého nátlaku, ani v omylu o službě, zejména o její povaze, druhu nebo účelu. Spotřebitel nesmí přijímat službu pro zábavu, ze zvědavosti ani za účelem studijním, vědeckým, náboženským, zpravodajským či konkurenčním nebo jiným účelem mimo výlučně vlastní osobní zájem o vlastní zdraví.
 8. Spotřebitel je povinen se předem osobně seznámit s informacemi spotřebitelům na adrese: https://filipinskylecitel.eu/. Pro případ spotřebitelových pochybností o těchto informacích či o jejich významu anebo při neporozumění jim je spotřebitel povinen předem konzultovat čerpání služby s podnikatelem, popř. si předem vyžádat doplňující vysvětlení, a to za účelem svobodného udělení nebo neudělení svého poučeného souhlasu se zákrokem nebo jeho odvolání.
 9. Spotřebitel přijímající péči o zdraví je povinen poskytnout podnikateli součinnost dbáním jeho pokynů.
 10. Spotřebitel je povinen se zdržet rušení poskytovaných služeb nebo jednotlivých zákroků, a to i u ostatních spotřebitelů, např. hlasitým hovorem nebo jiným chováním, které je za těchto okolností nevhodné. Tato zdržovací povinnost platí ve všech částech prostor, ve kterých jsou služby poskytovány, např. i v místnosti pro odpočinek apod., jakož i v prostorách přilehlých.
 11. Spotřebitel se – ve shodě s informacemi spotřebiteli – nemůže domáhat po podnikateli skýtání záruky za dosažení výsledku léčitelské nebo masérské služby anebo jeho udržení.
 12. Spotřebitel má právo kdykoli oznámit podnikateli ukončení přijímání služby nebo jednotlivého zákroku.
 13. Spotřebitel přijímající péči o zdraví je povinen k součinnosti dodržením zdravotního, zejména vodně pitného a klidového, režimu, a to jak předchozího, tak následného.
 14. Pro případ, že u spotřebitele v souvislosti s čerpáním péče o zdraví nastane újma vyplývající z nebezpečí popsaného v předem sdělených informacích spotřebiteli, je spotřebitel povinen oznámit tuto skutečnost podnikateli bezodkladně poté, co nastala, a to i bez vyzvání nebo dotazu podnikatele. Oznámení lze učinit prostředky komunikace na dálku, popř. jinak.
 15. Záznam o péči o zdraví podnikatel nevede z věcného důvodu duchovní, resp. jemnohmotné, povahy léčitelské služby z oboru tradičního filipínského duchovního léčitelství a změněného stavu vědomí duchovního léčitele po dobu zákroku při zprostředkování působení síly. U služeb spočívajících ve sportovních, rekondičních a regeneračních masážích podnikatel nevede záznam o péči o zdraví vzhledem k takové dlouhodobě zavedené a podstatně převažující oborové praxi. Podnikatel však může pořídit záznam o péči o zdraví o své vůli. Záznamy o péči o zdraví nebývají v praxi pravidelně vedeny ani v oboru pastorální medicíny při duchovní péči o nemocného.
 16. Spotřebitel není oprávněn sám si pořizovat zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový záznam či fotografii provádění zákroků nebo souvisících podnikatelových činností ani tím pověřit jinou osobu, vyjma postupu podle následujícího odstavce.
 17. Podnikatel na zvláštní objednávku pořídí spotřebiteli zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový záznam či fotografie provádění zákroku filipínským duchovním léčitelem na spotřebiteli, a to za cenu podle ceníku služeb. To neplatí, vylučují-li to okolnosti případu jako je například nezbytnost ničím nebo nikým nerušeného soustředění filipínského duchovního léčitele, jehož prostřednictvím je služba prováděna. Nedotčeno zůstává zákonné dovolení pořídit nebo použít podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam bez svolení spotřebitele, krom jiného, přiměřeným způsobem a v souladu s oprávněnými zájmy člověka (spotřebitele) k vědeckému účelu nebo pro tiskové, rozhlasové, televizní či obdobné zpravodajství.
 18. Spotřebitel má možnost využít při řešení spotřebitelských sporů on-line evropskou platformu pro řešení sporů on-line. Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line: europa.eu/consumers/odr/.

***

V Brně dne 3. prosince 2020

Pavel Filipovský, v. r.
předseda

error: Obsah je chráněn proti kopírování!